LOA SỬ DỤNG Ở CÔNG TRƯỜNG DÙNG ĐIỆN VÀ PDùng Điện Và Pin (10.8V-18V) DMR200